ބުދަ20200527

އާކުރެވުނީ:

Error
  • MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM sre1m_banners WHERE '2020-05-27 09:32:20' >= `reset` AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!=NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)
  • MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM sre1m_banners WHERE '2020-05-27 09:32:20' >= `reset` AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!=NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)
  • MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM sre1m_banners WHERE '2020-05-27 09:32:20' >= `reset` AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!=NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)
  • MySQL server has gone away SQL=SELECT * FROM sre1m_banners WHERE '2020-05-27 09:32:20' >= `reset` AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!=NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)

ތ - ت

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ތާރާ : ތަރި (ފާރިސީ)

ތާމިރާ : ކަދުރުވިއްކާ މީހާ / ކަދުރުގިނަ މީހާ

ތޙްފާ : ހަދިޔާ / އަގުހުރި އެއްޗެއް

ތަޙިއްޔާ : ސަލާމް

ތަބައްސުމް: ހިނިތުން

ތަސްނީމް : ސުވަރުގޭގެ ފެން އާރެއް / އުސް / މަތި

ތަޤިއްޔާ : ތަޤުވާވެރި އަންހެނާ

 

ތަޤްވާ : ތަޤުވާވެރިކަން

ތަންސީމް : މަޑުނަލަ ވައި

ތަންހާ (އ) : ތަންހާގެ ޢަރަބި މާނައަކީ ނަހީކުރުމެވެ. މިކަން ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންފެށީމާ، ޢަރަބިން ލިޔާއިރު ފަހަތުގައި ޔާއެއް ނުވަތަ އަލިފެއް ޖަހައިގެންވެސް ލިޔެވިދާނެއެވެ. ފާރިސީ ބަހުން މީގެ މާނައަކީ: އެކަނި، ގިނިކަންޏާ އެވެ.

ތަޙްސީން : ރީތި ކުރުން

ތިހާމާ : މައްކާ / ޙިޖާޒުކަރައިގެ ދެކުނު ހިސާބުގަނޑަށް ކިޔާނަން  / ތިރިބިން

ތިބްޔާން : ބާޔާންކަން، ސާފުކަން ބޮޑު

ތަހާނީ : ތަހުނިޔާތައް

ތީޖާން : ތާޖުގެ ގިނަ ގޮތް / ދީލަތި މީހާ

ތަނާލް : ޙާޞިލުވުން، ލިބުން

ތައިސީރާ : ފަސޭހަކުރުން / ތަނަވަސްކަން

ތައިމާ : ހުސް ސަހަރާ /  ޖައުޒާގެ ތަރިތައް

ތައުބާ : ތައުބާ

 

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.