ހުކުރު20201127

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

Back ކަވާސާ ޢާއިލާ ޢާއިލާގެ ބައިތައް ދެމަފިރިން ކައިވެނި ކުރަން ފިރިހެނުން ބިރުގަނޭ !

ކައިވެނި ކުރަން ފިރިހެނުން ބިރުގަނޭ !

kaaveni-biruމީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައި، ފިރިހެނެއްވިޔަސް އަދި އަންހެނެއްވިޔަސް ، ނަގާނެ އެންމެ މުހިއްމު އަދި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޤަރާރަކީ ކައިވެނި ކުރަން ނަގާ ޤަރާރެވެ. ކައިވެނި ކުރުމުގެ ވަގުތާ، ޢުމުރާ ކައިވެނި ކުރާ މީހާއަކީ ނުބައި ޤަރާރެއްގެ މަތިން އިޚްތިޔާރު ކުރެވުނު ހޮވުމެއްނަމަ އެއީ މުޅި ޢުމުރަށް، ހިތާމަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ކައިވެނި ރޫޅުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ހަމަ އެންމެ ކުރީގާ އޮންނަނީވެސް، ކަވެނި ކުރަން ނެގޭ ޤަރާރު ގޯސް އެއްޗަކަށް ވުމެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ބަލާއިރު، މި ޤަރާރަކީ ބަރާބަރު އެއްޗަކަށް ވެއްޖެނަމަ، އެއޮތީ މަރުވަންދެންވެސް ވަފާތެރި ކަމާއި، އުފަލާ ހިތްހަމަ ޖެހުން މަތީ ތިބެވޭނެކަން ކަށަވަރުވެފައެވެ.

ކިޔަވަން ފައްޓާ އެއްޗެއް ކަމު ނުގޮސްފިނަމަ، ދާއިރާ ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ. ލާރި ހުރިއްޔާ މިއީ މާކަ ބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ވަންނަ އޮފީސް ކަމު ނުގޮސްފިއްޔާ، ވަޒީފާވެސް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ. ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް، ގެއްލޭނެ އަބުރެއް، މަގުމަތިވާނެ ދަރިންނެއް މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ނެތެވެ.

ނަމަވެސް ކައިވެނި އެހެނެއް ނޫނެވެ. ކައިވެނި ކުރަން ނަގާ ޤަރާރު، ކައިވެނި ކުރާ ވަގުތާއި މީހާ، ވިސްނާ ނުލާ ނަގައިފިނަމަ ނިމޭނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމާއި، ބޮލު ރިހުމާއި ދެން ވަރިއަކުންނެވެ. ނަތީޖާއަކީ ބޭކާރު ގޮތުގައި ވަރިއެއް ކުރުމުގެ ހަޑި ނަން ނިއްކުރީގައި ޖެހުމެވެ. ކުދިންތަކެއް ނިކަމެތި ވުމެވެ. އެތައް ބަޔަކާއި މޫނު ކެނޑުމެވެ. އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ވަރީގެ ލިސްޓު ދިގު ވުމެވެ.

ކުރެވޭ ކައިވެނީގެ ޢަދަދު މަދު ނުވިއަސް، މިހާރަކަށް އައިސް ކައިވެނި ކުރަން ބިރުގަންނަ ފިރިހެނުން އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. މި ޒަމާނު ފިރިހެނުންނަކީ މާ ޖެހިލުން ކުޑަ ބައެކޭ މީހަކު ހިތަށް އަރާފާނެއެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އިސްތިސްނާއެއް ވާކަމަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހު ބުނަންޖެހެނީ، މި ޒަމާނު ފިރިހެނުންނަކީ މީހަކާ އިނުމުގެ ކަންތަކުގައި ވަރަށް ފިނޑި ބައެއްކަމަށެވެ. އިހުޒަމާނު މީހުން، ކައިވެނި ކުރަން އެހާ ބިރެއް ނުގަނެއެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ޙަޔާތަކީ ވަރަށް ސާދާ ވަރަށް ފުދުންތެރި ޙަޔާތެކެވެ. ހާސްވާން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އުޑު ދަށަކު އޭރު ނޯވެއެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދަކީ އިއްޔެއެއް ނޫނެވެ. އުޑު ބަދަލެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު މިއަދު މީހުންވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ދިރިއުޅުމާއި، އޭގެ ލަނޑުދަނޑި، މީހުންގެ މިޒާޖާއި އިސްކަން ދޭ ކަންތައްތައް ވަނީ ބަދަލު ވެފައެވެ. އަންހެނުންގެވެސް ޖިންސު ބަދަލުނުވިއެއްކަމަކު ނަފްސުގެ ބައެއް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ފިރިހެނުންވެސް ހަމަ އެހެންނެވެ.

މީހަކު މިހިސާބުން ހިތަށް އެރުން ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ސުވާލަކީ، ފިރިހެނުން ކައިވެނި ކުރަން ބިރުގަންނަ ކަމަށް ބުނައްޏާ އޭގެ ސަބަބެއްވެސް އޮންނާނެ ނޫންހެއްޔެވެ؟ ބިރުގަންނަ މީހުން ބިރު ގަންނަ ބައެއް ސަބަބުތަކަކީ މިއީ ކަމުގައި ބުނެވިދާނެއެވެ.

1- ކައިވެނި ކުރަން ނަގާ ޤަރާރު ތަންފީޒު ކޮށްފިނަމަ ، ރުޖޫޢައެއް ނުވެވޭނެއެވެ. ސަލާމަތް ނުވާ ހިސާބަށް ދިޔައިމާ ދެން އޮންނާނެ ހަމައެކަނި އިޚްތިޔާރަކީ ، އެންމެ ނުބައި އިޚްތިޔާރެވެ. އެއީ ވަރިއެވެ. މިއިން މާއްދީ އަދި މަޢްނަވީ ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެކަން ޔަޤީންވީމާ ބައެއް މީހުން ކައިވެނި ކުރަން ބިރުގަނެއެވެ.

2- ބައެއް މީހުން ކައިވެނި ކުރަން ބިރު ގަންނަ އެއް ސަބަބަކީ، ކުރީގާ އަންހެން ކުދިންނާ ރައްޓެހިވާހެން ރައްޓެހި ނުވެވޭނެތީއެވެ. މީހަކާ އިނީމާ ޢާޠިފީ ގުޅުން ބޭއްވޭނީ ހަމައެކަނި އެންމެ މީހަކާއެކީއެވެ. ކުރީގައި ނަމަ ހަތަރު ފަސްކުދިންނާ އެއްފަރާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅެވޭނެއެވެ. (މިއީ، ކައިވެނިން ބޭރުގައި ޢާތިފީ ގުޅުން ހިން ގުމަށް ކުރާ ތާއީދެއް ނޫން، ހަމަ އެކަނި މިފަދައިން ވިސްނާ މީހުން ވިސްނާގޮތުގެ ވާހަކަ ހަޤީޤަތް ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ބަޔާންކޮށްލީއެވެ.)

3- ބައެއް ފިރިހެނުން ހިތަށް އަރާނީ ''މިއަށްވުރެ މާ ރީތި އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރަން ފުރުޞަތު ލިބިދާނެ'' ކަމަށެވެ. އެހެންވީމާ އަދި އިހަށް މަޑު ކޮށްލާނީ އެވެ. މި ގޮތަށް ކުރާ މަޑަށް ދުވަހަކުވެސް ނިމުމެއް ނާންނާނެއެވެ. އެއީ މިއަދު ފެންނަ ރީތި ކަމަނާއަށްވުރެ މާ ރީތި ކަމަނާއެއް މާދަން ފެންނާނެއެވެ.

4- ކައިވެނި ނާކާމިޔާބު ވެދާނެ ކަމަށް ގަންނަ ބިރުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުން ކައިވެނި ކުރަންވެސް ބިރު ގަނެއެވެ. މިފަދަ މީހުން ދެކެނީ ކައިވެނި ނުކުރުމުން ނާކަމިޔާބުވާނެ ކައިވެންޏެއްވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

5- މައިންބަފައިންނަނަކީ ވަކިވެފައި ތިބި ބައެއްނަމަ، ނުވަތަ އަބަދު ހަމަ ނުޖެހުން ގަނޑެއްގެ ތެރޭ އުޅޭނަމަ، އެ ޙާލަތަށް ނުދާން ވެގެން ބައެއް ކުދިން ކައިވެންޏާ ދުރަށް ދެއެވެ. ނުވަތަ ކައިވެނި ކުރަން ބިރުގަނެއެވެ.

6- ތިމާގެ މިނިވަންކަން ގެއްލި، ނުފޫޒާއި ބާރު، އިންނަ އަންހެން މީހާގެ އަތްދަށަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބިރުގަނެއެވެ.

7- ކައިވެނީގެ ކުރިން އެ އުޅޭ މިނިވަން އަދި ، ބޮލުގައި މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކޮނޑުގައި ވާޖިބެއް އެޅުވިފައިނެތް ހުރިހާ ކަމަކަށް ވަރިހަމަ ދިރިއުޅުމަށް އަލްވަދާޢު ކިޔަން ބައެއް މީހުން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.

8- ކައިވެނި ކުރުމުން އަދިވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ދަރިން ލިބުމުން އުފުލަން ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ދެކެ ގަންނަ ބިރެއްގެ ބޮޑު ކަމުންވެސް، އެ ދެކެ ބައެއް މީހުން ބިރުގަނެއެވެ.

9- ތިމާ ކިބައިގައި ޖިންސީ ބަލިކަށި ކަމެއް ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ، ކައިވެންޏަކާއި ހަމައަށް ދާން ބިރުގަންނަ މީހުންވެސް ތިބެއެވެ. އެކަމަކު މިއީ ވަރަށް މަދު ބައެކެވެ.

މި ހިސާބުން ދެން ބުނަން ޖެހެނީ، ކައިވެންޏަކީ ''މެޓައެއް ކާލުމެއް'' ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ އެހާ ފަސޭހަވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހާ އާދައިގެ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހާ މަސްއޫލިއްޔަތު ކުޑަ ކަމެއްވެސް ނޫން ކަމަށެވެ. ވީމާ ބިރު ގަންނަ މީހުން ''ކޮންމެވެސް'' ވަރަކަށް ބިރު ގަތުން އެއީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މީގައި މައްސަލައަކީ ''ވަރަށް'' ބިރުގަތުމެވެ.

މަދަރުސާގައި ހަދާ އިމްތިޙާނަކީވެސް އެހާ ފަސޭހަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ރޭގަނޑު ދަސްކޮށްކޮށްފައި ހެދުނު ކުޑަކޮށް ބިރުވެސް ގަނެއެވެ. އެކަމަކު އަހަރެމެން އެންމެވެސް އެ ހަދަން އެބަޖެހެއެވެ. ކައިވެންޏަކީވެސް އެކަހަލަ އެއްޗެކެވެ.

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.