ދެމަފިރިން އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/ Sun, 23 Feb 2020 02:03:27 +0200 Joomla! - Open Source Content Management en-gb ރީތީގެ ރާނީއަކާ ކައިވެނި ނުކުރާތީ! http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/reethee-ge-raanee-akaa-kaiveni.html http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/reethee-ge-raanee-akaa-kaiveni.html

reethee-ge-raanee-akaa-kaiveniއަހަރެންގެ ދުވަސްވީ ރަހުމަތްތެރިއަކާ ދިމާވިއެވެ. އޭރު އޭނާ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ހާސްވެފައި ހުރިކަން ދެނެގަންނަން އެއްވެސް މީހަކަށް އުނދަގުލެއް ނުވާނެއެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި ކޮންމެވެސް ކަމެއް އުޅޭހެންވެސް ހީވިއެވެ. އެހެންވެ، ވެގެން އުޅޭގޮތެއް ކިޔައި ދިނުމަށް އެދުނީމެވެ. ޖަވާބުގައި ބުނީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާކަމަށެވެ. ދެން ބުނީ ބުނަން ޖެހިލުންވާ ކަމަށެވެ.

ބުނަން ފަސްޖެހުމަށް ފަހު އެންމެފަހުން ބުންޏެވެ. ''ތީ އަހަރެންގެ އިތުބާރު ހުރި ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް ވާތީ މި ބުނަނީ... އަދި ކަލޭގެ މަޝްވަރާއަކީ މިކަހަލަ ކަންތަކުގައި ރަނގަޅު

]]>
info@kavaasaa.com (ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ދެމަފިރިން Sat, 29 Oct 2005 06:00:00 +0200
ޚިޔާނާތްތެރި ވުން އަދި އޭގެ ސަބަބުތައް. http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/khiyaana-vumaai-eyge-sababu.html http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/khiyaana-vumaai-eyge-sababu.html

khiyaanaithervunކައިވެނީގައި ގިނަފަހަރަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވަނީ ފިރިންނެވެ. އަދި ހުރިހާ މުޖްތަމަޢެއްގައިވެސް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ޙަޤީޤަތަކީ އަނބިންނަށް ވުރެ ގިނައިން ފިރިން ޚިޔާނާތްތެރިވާ ކަމެވެ. ނަމަވެސް ފިރިންނަށް ޚިޔާނަތްތެރިވާ އަންހެނުން ހުރިހާ މުޖްތަމަޢެއްގައިވެސް އެކި މިންވަރަށް އުޅެއެވެ. އެކި މީހުން ޚިޔާނާތްތެރިވަނީ އެކި މިންވަރަށް އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ޚިޔާނަތަކީވެސް އެއީ ޝައްކެއްވެސް

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ދެމަފިރިން Fri, 26 Nov 2004 15:17:09 +0200
ކުދިން ހޯދުމުން ކައިވެންޏަށް އަސަރެއް ކުރޭތަ ؟ http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/kudhin-hoadhumun-kaavenna-asaru-kureutha.html http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/kudhin-hoadhumun-kaavenna-asaru-kureutha.html

kudhin-hoadhumun-kaavenna-asarukureythaބައެއްފަހަރު ދެމަފިރިންނަށް ކުއްޖަކުލިބެނީ ކުއްޖަކަށް ބޭނުންވެފައި ތިއްބައެއް ނޫނެވެ. އިންތިޒާރު ކުރެވިފައިނެތް މެހެމާނެއް ގެއަށްއައުމުން ދެމަފިރިންގެ ޒަވާޖީ ހަޔާތް ގަޑުބަޑުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިއްބައި ކުދިން ލިބުނަސް، މިކަމުގެ ރަނގަޅު ނުވަތަ ނުބައި އަސަރުތަކެއް ކައްވެންޏަށް ކުރާކަމަކީ އެގި ފާޅު ކަމެކެވެ. ކުދިން ލިބުމުން ދެ މީހުންގެ ޒިންމާބޮޑުވެ، ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ދޭންޖެހޭ ގިނަ ހައްޤުތަކަކަށް ފަރުވާ ކުޑަ ކޮށްލައެވެ. ކުރިން އޭނާގެ ހުރި ޗާލު ކަމާއި ފަރިކަން

]]>
info@kavaasaa.com (ކަވާސާ . ކޮމް) ދެމަފިރިން Sun, 14 Nov 2004 07:00:00 +0200
އިސްލާމީނަޒަރަކުން ވަރި http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/islaamee-nazarakun-vari.html http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/islaamee-nazarakun-vari.html

islaamee-nazarakun-variއިސްލާމްދީން ދެކޭގޮތުގައި ކައިވެންޏަކީ އަންހެނަކާއި ފރިހެނަކާއި ދެމެދު ޖަހައިލެވޭ މުޤައްދަސް ގޮށެކެވެ. ގަދަފަދަ ޢަހުދެކެވެ. ހަމަހަމަކަމާއި، އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙުތިރާމްކުރުންމަތީ ދެމިއޮންނަންޖެހޭ އުފާވެރި ކައިވެންޏަކީ އިސްލާމްދީން ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދޭ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ހުރިހާ ކައިވެންޏަކީ ކާމިޔާބު އެއްޗަކަށް ހެދުމަކީ މުސްތަޙީލް ކަމެކެވެ. އިންސާނުންގެ ތަބީޢަތަށް ބަލާއިރު ވަރިކުރުމަކީ ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެނެވެ. އެކަމަކު އެއީ ވަރިވެސް އޭގެ ތަބަޢީ ގޮތަށް ކުރާނަމައެވެ. ނުވަތަ ތަބަޢީ މިނަކަށް އެކަންތައް މުޖްތަމަޢުގައި އޮންނަ ނަމައެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ދެމަފިރިން Mon, 04 Oct 2004 01:08:32 +0200
ކާވެންޏަށް ބާރުދޭށެވެ. http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/kaavenna-baaru-dheysheve.html http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/kaavenna-baaru-dheysheve.html

kaavenna-baaru-dheysheveކާވެނީގެ އަހަރީ ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދިޔަދިޔަހެން، ކުރިން ތިބާއާއިމެދު ތިބާގެ ފިރިމީހާ ބަހައްޓާ ފަރުވާތެރިކަމާއި އަޅާލުމާއި ލޯބި، ގެއްލެމުންދާކަން ތިބާއަށް ފާހަގަކުރެވިދާނެއެވެ. މިކަންތައްތައް ހިތަށް އެރުމުން، ނުބައިކޮށްދިޔައީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ ސުއާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އަމިއްލަ ނަފުސާއިމެދު، އީޖާބީ ނަޒަރަކުން ބެލުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ނުބައިކޮށްދިޔަ ކަންތައްތަކާއިމެދު ސުއާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، މިކަމާއިމެދު ކުރިއަށް އޮތް ތާގައި ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއްކަން ދެނެގަންނާށެވެ.

]]>
moorith@kavaasaa.com (ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު) ދެމަފިރިން Sun, 03 Oct 2004 06:00:00 +0200
ޖިންސީ ޙަޔާތް ހީވާގިކޮށްލުމަށް ރާއްޖެތެރެއަށް ޖެހިލާށެވެ. http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/jinsee-hayaa-heevagi-kuran-raajje-there-ai-jehilaasheve.html http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/jinsee-hayaa-heevagi-kuran-raajje-there-ai-jehilaasheve.html

maldives island lifeރަށްފުށުގެ ހިސާބަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލުމަކީ ޞިއްޙީގޮތުން ވަރަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ކަމުގައި ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެލައްވައެވެ. ނަމަވެސް މީގެ އިތުރު ފައިދާއެއް ވަރަށްފަހުގެ ދިރާސާއަކުން ވަނީ ހޯދިފައެވެ. މި ދިރާސާ ދައްކާ ގޮތުން ރަށްފުށަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލުމުން ޖިންސީ ޙަޔާތަށް އިތުރު އާރޯކަމެއް ލިބިދެއެވެ.

''ކަންޓްރީ ލިވިންގ މެގަޒިން'' ކިޔާ މަޖައްލާއަކުން ނެރުނު އަލަށް ކުރި ދިރާސާއެއް ބުނާގޮތުން، ފެހި ވެއްޓަކަށް ތިމާ ބަދަލުވުމުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކޮށްދެއެވެ.

]]>
adamfayaz@kavaasaa.com (އާދަމް ފަޔާޒު މުޙައްމަދު) ދެމަފިރިން Wed, 01 Sep 2004 07:00:00 +0300
ދެވަނަ އަނބި... ދިރިއުޅުމަށްހުރި ނުރައްކަލެއްބާ! http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/dhevana-anbi-dhiri-ulhumai-huri-nurakkaleibaa.html http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/dhevana-anbi-dhiri-ulhumai-huri-nurakkaleibaa.html

2anbinދެއަންބަށް މީހަކާއިނުމަކީ ސަބަބަކާނުލައި އެއްވެސް މީހަކު ކުރަން ބޭނުންވާނެކަމެއްނޫނެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަންހެނަކު، ތިމާގެ ފިރިމީހާގެލޯބީގައި އެހެންމީހަކު ބައިވެރި ކުރާކަށް ނޭދޭނެއެވެ. މިއީޒަމާނުއްސުރެވެސް މިކަން އޮންނަ ގޮތެވެ. އަދިކުރިޔަށްއޮތްތަނުގައި އޮންނާނެ ގޮތްވެސްމެއެވެ. އާދެ އިންސާނީ ތަބީޢަތެވެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ޓީވީއާއި ރޭޑިޔޯގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހަދައި މަޝްވަރާބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައިގެން މުޖުތަމަޢު މިކަމާއިދިކޮޅަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ކަމެއް ނޫނެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (ވިންދު) ދެމަފިރިން Sat, 21 Aug 2004 07:00:00 +0300
ކައިވެނި ކުރަން ފިރިހެނުން ބިރުގަނޭ ! http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/kaaveni-kuran-firihenun-biruganey.html http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/kaaveni-kuran-firihenun-biruganey.html

kaaveni-biruމީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައި، ފިރިހެނެއްވިޔަސް އަދި އަންހެނެއްވިޔަސް ، ނަގާނެ އެންމެ މުހިއްމު އަދި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޤަރާރަކީ ކައިވެނި ކުރަން ނަގާ ޤަރާރެވެ. ކައިވެނި ކުރުމުގެ ވަގުތާ، ޢުމުރާ ކައިވެނި ކުރާ މީހާއަކީ ނުބައި ޤަރާރެއްގެ މަތިން އިޚްތިޔާރު ކުރެވުނު ހޮވުމެއްނަމަ އެއީ މުޅި ޢުމުރަށް، ހިތާމަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ކައިވެނި ރޫޅުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ހަމަ އެންމެ ކުރީގާ އޮންނަނީވެސް، ކަވެނި ކުރަން ނެގޭ ޤަރާރު ގޯސް އެއްޗަކަށް ވުމެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (ކަވާސާ . ކޮމް) ދެމަފިރިން Tue, 20 Jul 2004 07:00:00 +0300
އަންބަކު އެހެން ފިރިހެނެއް ދެކެ ލޯބިވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ؟ http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/anbaku-ehen-firiheni-dheke-loabivun.html http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/anbaku-ehen-firiheni-dheke-loabivun.html

anbaku-ehen-firiheni-dheke-loabivunމީހަކާއި އިދެގެން އުޅޭ އަންހެނަކު، ފިރިމީހާ ނޫން ފިރިހެނެއްދެކެ ލޯބިވުމަކީ ހުއްދަކަމެއްހެއްޔެވެ؟ ހިތަކީ މީހާގެ ބާރުން ބޭރުގައި ވާ އެއްޗަކަށް ވާހިނދު، އޭނާގެ ކުށަކީ ކޮބައި ؟ މިއީ ބައެއްފަހަރު ވަށައިގެން ފެންނަ ކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި، އަހަރެންގެ ހިތުތެރޭގައި އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ.

ދެން އަހަރެންގެ ހިތަށް އަންނަނީ ފަހުގެ ޢިލްމުވެރިއެއް އަރިއަހުން ، ލޯތްބަކީ ޙަލާލް އެއްޗެއްތޯ ؟ ނުވަތަ ޙަރާމް އެއްޗެއްތޯ ސުވާލު ދެންނެވުމުން ދެއްވި ޖަވާބެވެ. ޖަވާބަކަށް މި ޢިލްމުވެރިއާ ވިދާޅުވީ "ޙަލާލް ލޯތްބަކީ ޙަލާލް އެއްޗެކެވެ. ޙަރާމް ލޯތްބަކީ ޙަރާމް އެއްޗެކެވެ."

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ދެމަފިރިން Sat, 13 Mar 2004 15:14:01 +0200
ދިވެހިން ބޭރުމީހުންނާއި އިނުން http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/dhivehin-beyru-meehunna-inun.html http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/dhivehin-beyru-meehunna-inun.html

dhivehi-beyrumeehuna-inunމިފަހުން ރަށަށް ގޮސް ރައްޓެހިންނާއި ދަންނަ މީހުންގެ ޚަބަރުދަބަރު، ކިހިނެއްތޯ މީހުންކައިރިން އަހާލުމުން އެގުނީ ރައްޓެހި ވަރަށް ގިނަ ކުދިން މީހުންނާއި އިދެފިކަމެވެ. ބައެއްކުދިން އިނީ ބޭރުމީހުންނާއެވެ. އަޅުގަނޑާއި އެއް އުމުރެއްގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު މިހާރު އުޅެނީ ޖަރުމަނު އަންހެނަކާއި އިދެގެންނެވެ. ހަމަ އެހެން ރައްޓެއްސެއް ޖަރުމަނު މީހަކާއި އިދެގެން މިހާރު ކުއްޖެއްވެސް އެބައޮތެވެ. ދެން ލިބުނު ޚަބަރަކީ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ، ރަށު އަންހެން

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ދެމަފިރިން Thu, 04 Mar 2004 07:00:00 +0200
ރާއްޖެއިން އެންމެ ވަރި މަދީ ކޮން އަތޮޅެއްގައި ބާ؟ http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/raajje-in-enme-vari-madhee-kon-atholheigai.html http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/raajje-in-enme-vari-madhee-kon-atholheigai.html

raajje-in-enme-vari-madhee-kon-atholheigaiސުރުޚީގައި އޮތް އެއްޗަކާއިމެދު ނުވިސްނާ އިހަށް މިވާހަކަ އަޑުއަހާބަލާށެވެ.

ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ އާއި އެކު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ވޭތިކުރުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހެނީ ކޮންކަހަލަ ސިފަތަކެއް ބާވައެވެ؟ މީ ވަރަށް ތަފާތު ޚިޔާލުތައް އެ މައުޟޫއަކާއި މެދު ފާޅު ކުރެވެމުން އަންނަ މައުޟޫއެކެވެ.

ތަފާތު އެކި މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އެކި މީސް މީހުން ދެކޭގޮތް ތަފާތު ކަމުގައިވިޔަސް، އެންމެންވެސް އެއްގޮތްވާ ކަންތައްތަކެއް އޮވެއެވެ. އެއީ ފިރިހެނުން އެމީހުންގެ ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކަށް ބޭނުންވަނީ އަންހެނެއްކަމެވެ.

]]>
adamfayaz@kavaasaa.com (އާދަމް ފަޔާޒު މުޙައްމަދު) ދެމަފިރިން Sat, 14 Feb 2004 16:31:27 +0200
ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭ http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/kaavenee-ge-furathama-rey.html http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/kaavenee-ge-furathama-rey.html

furathama_reyފޮނިއުންމީދުތަކަކަށް މިރޭ ނިމުމެއް އަންނަނީއެވެ. ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ އާއިއެކު އާ ހަޔާތެއް ފެއްޓޭތީ އަންހެންކުއްޖާއާއި ފިރިހެން ކުއްޖާވެސް ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭ ތިބޭނީ ވަރަށް އުފަލުންކަން ޔަޤީނެވެ. އެކަމަކު މިރޭ ދެމީހުންވެސް ވާނީ ހަމައެކަނި އުފަލޭ ބުނުމުން ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުން އެއްކިބާވެއެވެ. އެއީ އަލަށް ކައިވެނި ކުރާ ދެ ޒުވާނުން، އަދި ކުރިން ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ދެ މުސްކުޅިންނަށް ވިޔަސް، އަލަތު ކައިވެނީގެ ރޭގައި ފާޑެއްގެ ބިރުވެރި ކަމަކާއި ޖެހިލުމެއް، އަދި ލަދުގަންނަ ގޮތްވެސް ދިމާވާނެކަން އެއީ

]]>
info@kavaasaa.com (ކަވާސާ . ކޮމް) ދެމަފިރިން Sat, 31 Jan 2004 07:00:00 +0200
ބޭވަފާތެރިންގެ 70 އިންސައްތައަކީ ފިރިހެނުން http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/beyvafaatheronge-70-insattha-akee-anhenun.html http://kavaasaa.com/aailaa/dhemafirin/beyvafaatheronge-70-insattha-akee-anhenun.html

beyvafaaއިނގިރޭސިވިލާތާއި، އެމެރިކާގައި ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގެ ބޭވަފާތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ދިރާސާތަކުން، ބޭވަފާތެރިންގެ %70 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުން ކަމަށް ދައްކައިފިއެވެ. މިއީ އަންހެނުން ބޭވަފާތެރިވާކަމަށް ދައްކާފައިވާ ޙާލަތްތަކަށްވުރެ ދެގުނައާއި ގާތަށް މަތީ ނިސްބަތެކެވެ.

ނަފްސާނީ ދިރާސާތައް ކުރައްވާ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމުގައިވާ ޑރ.ގެއިލް ސާލްޓަޒް

]]>
moorith@kavaasaa.com (ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލް ޙަމީދު) ދެމަފިރިން Tue, 23 Dec 2003 07:00:00 +0200