ބުރާސްފަތި20191017

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ދެމަފިރިން

ބޭވަފާތެރިންގެ 70 އިންސައްތައަކީ ފިރިހެނުން

beyvafaaއިނގިރޭސިވިލާތާއި، އެމެރިކާގައި ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގެ ބޭވަފާތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ދިރާސާތަކުން، ބޭވަފާތެރިންގެ %70 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުން ކަމަށް ދައްކައިފިއެވެ. މިއީ އަންހެނުން ބޭވަފާތެރިވާކަމަށް ދައްކާފައިވާ ޙާލަތްތަކަށްވުރެ ދެގުނައާއި ގާތަށް މަތީ ނިސްބަތެކެވެ.

ނަފްސާނީ ދިރާސާތައް ކުރައްވާ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމުގައިވާ ޑރ.ގެއިލް ސާލްޓަޒް

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.