ބުދަ20200603

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޢާއިލާ

ކ - ك

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ކާތިމާ : ސިއްރުފޮރުވާ މީހާ

ކާސިބާ : ކާމިޔާބުކުރާ މީހާ

ކާމިލާ : ފުރިހަމަ / އުނިނޫން

ކަޙްލާ(އ) : ކަޅު ލޮލެއްގެ ވެރި

ކަޙީލާ : ކަޅު ލޮލެއްގެ ވެރި

ކަރަމް :  ދީލަތިކަން / މާތްކަން

ކިރަން : އަލީގެ ދޯދި (ހިންދީ/އުރުދޫ)

ލ - ل

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ލުބާބާ : އެއްޗެއްގެ މަދު ނުވަތަ އެންމެ އެތެރެ / ވިސްނުންތެރި

ލުބާބް :އެއްޗެއްގެ މަދު ނުވަތަ އެންމެ އެތެރެ / ވިސްނުންތެރި

ލުބާނާ : ބޭނުން ނުވަތަ އެދޭ އެދުން

ލުބްނާ(ޔ) : ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ނަމެއް/ ކިރު ހުންނަ ޒާތުގެ ގަސް

ލަބްވާ : އަންހެން ސިންގާ

ލަބީބާ : ބުއްދިވެރި / ވިސްނޭ

މ - م

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

މާޖިދާ : މަތިވެރި / ޢިއްޒަތްތެރި / ގަދަ މީހާ

މާދިޙާ : މަދަޙަކިޔާ މީހާ / ތައުރީފުކުރާ މީހާ

މާރިޔާ : ރީތި ދޮން އަންހެންކުއްޖާ / ފުއްލާގެ ވައްތަރެއް / ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޖާރިޔާއެއްގެ ނަން (އެކަމަނާ އަކީ އަނބިކަނބަލެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެވޭ)

މާނިޙާ : ދޭ މީހާ (އެއްޗެއް ދޭ މީހާ)

މާޒިނާ : ވާރޭވެހޭ ވިލާ / އަލިމޫނެއްގެ ވެރި / ދީލަތި

މާއިސާ :  ޗާލު ނަލަ / ފަޚުރުވެރި ހިނގުމެއްގެވެރިޔާ

މައާލް : ނިމިދާތަން

ނ - ن

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ނާއިލާ : ލިބި ޙާޞިލުވާ އެއްޗެއް

ނާޖިޙާ : ކާމިޔާބުވާ މީހާ

ނާދިރާ : ނާދިރު

ނާދިޔާ : ދީލަތި / ގޮވާލުން/ އެއްޗެއްގެ އެއްމެފުރަތަމަ

ނާޝިއާ : އުފެދިބޮޑުވަމުންއަންނަ

ނާޝާ : އާރާމީބަހުން ޢަރަބިނަމަށް ވަދެފައިވާ ނަމެއް، މާނައަކީ: އިންސާނާ

ނާޝިދާ : އެދޭމީހާ

ހ - ه

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ހާޖަރް : އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ނަންފުޅު

ހާޖިރް : އެހެން މީހުންނަށްވުރެ މޮޅު ، ފާހަގަ ކުރެވޭ / އިރުމެދު ޖެހޭ ވަގުތު

ހާދިޔާ : މަގުދައްކައިދޭ މީހާ

ހާދިއާ : މަޑުމައިތިރި / ހިމޭންކަން

ހާލާ : ހަނދު ނުވަތަ އިރުގެ އަލީގެ ވަށައިގެންވާ ވަށްބުރު

ހާމާ : ކޮންމެ އެއްޗެއްގެވެސް ބޯ ނުވަތަ ކުރި / ބައެއްގެ ވެރިއަކަށް އިސްވެ ހުންނަ މީހާ

ވ - و

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ވާޞިލާ : ގާތްކަމުގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓާ މީހާ

ވާޞިބާ : ފުޅާ ، ތަނަވަސް

ވަޙީދާ : އެކަނި

ވިދާދް : ލޯބި / ކުލުނު

ވިދާދާ : ލޯބި / ކުލުނު

ވިފާޤް :  ހަމަޖެހުން

ޔ - ى

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ޔާސިރާ :  ފަސޭހަ / ތަނަވަސް

ޔާސްމީން : ހުވަނދުމާ

ޔާސިމާ : ހުވަނދުމާ   ( ހަމަ މިމާނައިގައި ޔާސިމީންވެސް ކިޔޭ )

ޔާފިޢާ : ބޮޑުވެފައިވާ ކުއްޖާ / އުސް / މަތި

ޔުސްރާ : ފަސޭހަ /  ތަނަވަސްކަން

ޔައްމު : ކަނޑު / އަދި ބޮޑު ކޯރަށް ވެސް މިހެން ކިޔޭ / ވަލުކޮތަރަށް ކިޔާ ނަމެއް

ޔަސީރާ : ފަސޭހަކަންބޮޑު

ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މަގެއް

kudakudhinge_himaayaiއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަމީހުންނަކީ އަމިއްލަ ދަރިން ނުވަތަ ތިމާގެމީހުންދެކެ ވަރަށްބޮޑަށް ލޯބިވާ ބައެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ އޭނާއަށްދެވޭ އަޅާލުމާއި، އޯގާތެރިކަން ބޮޑެވެ. ނަމަވެސް މުޖްތަމަޢުގައި މިކުދިންނަށް އެއްވެސް ރަޙުމެއް، ހަމްދަރުދީއެއް ނުބަހައްޓާ ބަޔަކު އުޅެއެވެ. އެމީހުންނަކީ ބައެފަހަރު ޝިކާރައަކަށްވާ ކުއްޖާގެ ތިމާގެ ނުވަތަ ރައްޓެހި މީހެކެވެ. އެހެންނޫނީ ނުދަންނަ ބީ ރައްޓެއްސެއް، ކިޔަވައިދޭ މީހެކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަ ހިގަން މެދުވެރިވަނީ ގިނަފަހަރަށް މައިންބަފައިންގެ ހޭލުންތެރިކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.ބޭވަފާތެރިންގެ 70 އިންސައްތައަކީ ފިރިހެނުން

beyvafaaއިނގިރޭސިވިލާތާއި، އެމެރިކާގައި ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގެ ބޭވަފާތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ދިރާސާތަކުން، ބޭވަފާތެރިންގެ %70 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުން ކަމަށް ދައްކައިފިއެވެ. މިއީ އަންހެނުން ބޭވަފާތެރިވާކަމަށް ދައްކާފައިވާ ޙާލަތްތަކަށްވުރެ ދެގުނައާއި ގާތަށް މަތީ ނިސްބަތެކެވެ.

ނަފްސާނީ ދިރާސާތައް ކުރައްވާ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމުގައިވާ ޑރ.ގެއިލް ސާލްޓަޒްދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި ޢާއިލީ ހަމަޖެހުމުގެ މުހިއްމުކަން

dhivehiކޮންމެ މަންމައެއްގެވެސް އެއްމެބޮޑު އުއްމީދަކަށްވާނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅަކީ، ހެޔޮލަފާ، މުޖުތަމައަށް ލާބަހުރި، ހަރޮށި އިންސާނަކަށް ހެދުންކަން ކަށަވަރެވެ. މިއުއްމީދުގައި ޙަޤީޤީ ކުލަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ރަނގަޅުގޮތުގައި އެކުއްޖާ ތަރުބިއްޔަތުކުރާނެ ގޮތްތައް ބެލެނިވެރިންނަށް އެނގެންޖެހެއެވެ.

މިދާއިރާގައި ހޯދިފައިވާ ތަފާތު ހޯދުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި، ޢާއިލީ ހަމަޖުހުމަކީ، ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި މުހިއްމުކަމެކެވެ.މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުން

mainbafain-kameyhithunމައިންބަފައިންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމަކީ ބޮޑެތިފާފަތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. މިކަމާއިބެހޭގޮތުން ބުޚާރީއާއި މުސްލިމުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ޙަދީޘްފުޅެއްގައިވެއެވެ: [ބޮޑެތިފާފަތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ބޮޑެތިފާފަތައް ކަލޭމެނަށް ބުނެދެމުހެއްޔެވެ؟ އެބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ. އާދޭހެވެ. ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ. ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ﷲއަށް ޝިރްކުކުރުމެވެ. އަދި މައިންބަފައިންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމެވެ. އެވަގުތު ރަސޫލާ ލެގިވަޑައިގެން އިންނަވައިފައި ރަނގަޅަށް އިށީނދެވަޑައިގަންނަވަމުން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ދަންނައެވެ. އަދި ދޮގުބަސްބުނުމާއި ދޮގުހެކި ދިނުމެވެ."ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.