ހުކުރު20151002

އާކުރެވުނީ: 04:13:02

  • ގިނައިންކިއުނު

  • ފަހުގެލިޔުންތައް

 

އިންތިޒާރުގެ ނިމުން

އިންތިޒާރުގެ ނިމުން

ކަޅުކޮށް ބަނަކޮށް ފުސްމޫނު ދައްކައި ހިނދު އުޑާ&n...

 އިސްލާމްދީނުގެ ޢާއްމު ތަޢާރަފެއް: ﷲ އަށް އީމާންވުން

އިސްލާމްދީނުގެ ޢާއްމު ތަޢާރަފެއް: ﷲ އަށް އީމާންވުން

ޢުމުރުން ހަތަރު އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން، އަހަރެމެން...

ޝީޢީ މަޛްހަބު

ޝީޢީ މަޛްހަބު

''ޝީޢާ'' ގެ މާނައަކީ މީސްތަކުންގެ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތ...

 އިސްލާމްދީނުގެ ޢާއްމު ތަޢާރަފެއް: ސުވަރުގެ

އިސްލާމްދީނުގެ ޢާއްމު ތަޢާރަފެއް: ސުވަރުގެ

ސުވަރުގެ ސިފަކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ގިނަ އާޔަތްތައް ޤ...

އިސްލާމްދީނުގެ ޢާއްމު ތަޢާރަފެއް: ޣައިބަށް އީމާންވުން

އިސްލާމްދީނުގެ ޢާއްމު ތަޢާރަފެއް: ޣައިބަށް އީމާންވުން

އެންމެން ވެސް މި 'ފެންނަ ދުނިޔެ' އަކީ ވާ އެއްޗެއްކ...

ޔޫސުފް އަލްޤަރަޟާވީ (2)

ޔޫސުފް އަލްޤަރަޟާވީ (2)

ޤަރަޟާވީގެ މަންހަޖާއި ބެހޭގޮތުން އެންމެ ކުރުކޮށް ބ...

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަން

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަން

ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލް ޙަމީދު  |  02 އޯގަސްޓު 2012

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އެހާ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައިވުމުން، ޤާޟީގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކަށް ޢަދާލަތު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޚިޔާލު

ތިބާގެ ރަނގަޅު ނަފްސުގެ ގޮވެލި އަޑު އަހާށެވެ. އަދި ތިބާގެ ހަވާނަފްސުގެ ގޮވުންތަކަށް އިޖާބަ ނުދޭށެވެ.

ތިބާގެ ރަނގަޅު ނަފްސުގެ ގޮވެލި އަޑު އަހާށެވެ. އަދި ތިބާގެ ހަވާނަފްސުގެ ގޮވުންތަކަށް އިޖާބަ ނުދޭށެވެ.

- މުޙައްމަދު ޒަޢީމް، އާބުރުޒީގެ، ސ.ފޭދޫ  |  12 ޖަނަވަރީ 2015

ބައްޕައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ދިން މި ނަސޭހަތް އަޑު އަހައި، މިއާ މެދު ނިކަން ވިސްނައި، ފިކުރު ކޮށްލަމާތޯއެވެ. ބައްޕަ ވިދާޅުވިއެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ! ދަރިފު...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޞިއްޙަތު

ކިވީ ފުރުޓް

ކިވީ ފުރުޓް

ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު  |  13 މާރިޗު 2012

ކިވީ ފުރުޓް އަކީ ހުތް ފޮނި އަނގަޔަށް މީރު މޭވާ އެކެވެ. ކާނާގެ ބާވަތްތަކުން މުއްސަދި ހަށިގަނޑަށް އެންމެ ފައިދާހުރި 26 ބާވަތުގެ ތެރޭގައި ކިވީ ގުނާލެވެއެ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޚަބަރު

އިސްލާމީ ސިޔާސީ ފިކުރާއި ސޫރިޔާގެ އިންޤިލާބު

އިސްލާމީ ސިޔާސީ ފިކުރާއި ސޫރިޔާގެ އިންޤިލާބު

ތަރުޖަމާ: ޝިފްޒާން އަޙްމދު  |  29 ޖޫން 2012

ލިޔުއްވީ: عبد الرحمن الحاج

ސޫރިޔާގެ އިންޤިލާބަށް ފަހުގައި އިސްލާމީން ވެރިކަމަށް އައުމަކީ ވަރަށް އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމުގައި ވަރަށްގިނަ ބަޔަކަށް މިހާރ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

އަދަބާއިޘަޤާފަތް

އިންތިޒާރުގެ ނިމުން

އިންތިޒާރުގެ ނިމުން

އަޙްމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު  |  19 އޮކްޓޯބަރު 2012

ކަޅުކޮށް ބަނަކޮށް ފުސްމޫނު ދައްކައި ހިނދު އުޑާ 

ހަމަހިމޭންކޮށް ޖައްވު ޒައްރާވެސް ހުރިތަނުން ނުގުޑާ، 

ނެތޭ ހިނދު ގަސްކަރައިގައި ހިލަމެއް ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޢިލްމު

ކިޔުންތެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި...!

ކިޔުންތެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި...!

ތަރުޖަމާ: ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު  |  09 ސެޕްޓެމްބަރު 2011

ކިޔާ ގަޑީގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ ކިޔުން މެދުކަނޑާލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ކިޔަމުންދާއިރުގައި ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލުތައް ނޯޓުކުރ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޢާއިލާ

ތިބާގެ ހިތާ، ޚިޠުބާގެ ކުރިމަތީ ކާވެނި!

ތިބާގެ ހިތާ، ޚިޠުބާގެ ކުރިމަތީ ކާވެނި!

ތަރުޖަމާ: ޝިފްޒާން އަޙްމަދު  |  30 މާރިޗު 2012

ޒުވާން ކުދިން ޚިޠުބާގެ ގުޅުމުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހުގައި ކާވެނި ފުރިހަމަކުރުމަށް ޖެހިލުންވެއެވެ. ސަބަބަކަށްވަނީ ޚިޠުބާގެ ދުވަ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ކުޑަކުދިންގެ

އެންމެ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރު

އެންމެ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރު

އުސާމް މުޙައްމަދު ސަޢީދު  |  16 އޯގަސްޓު 2011

މުސްލިމުންގެ ހަތަރުވަނަ ޚަލީފާ ޢަލީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ގެ އަރިހުގައި ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ. ކީރިތި ވަންތަ ﷲ ގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟ ޖަވ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.