ހުކުރު20151127

އާކުރެވުނީ: 12:35:27

  • ގިނައިންކިއުނު

  • ފަހުގެލިޔުންތައް

 

 އިސްލާމްދީނުގެ ޢާއްމު ތަޢާރަފެއް: އީމާންކަން ހާމަކޮށްދޭ ކަންތައް

އިސްލާމްދީނުގެ ޢާއްމު ތަޢާރަފެއް: އީމާންކަން ހާމަކޮށްދޭ ކަންތައް

އިމްތިޙާނު ކައިރިވެއްޖަކަމާއި، ދަސްކުރަން ދެން ހަފ...

 އިސްލާމްދީނުގެ ޢާއްމު ތަޢާރަފެއް: ނިޔާފުޅާއި މިންވަރުފުޅަށް އީމާންވުން

އިސްލާމްދީނުގެ ޢާއްމު ތަޢާރަފެއް: ނިޔާފުޅާއި މިންވަރުފުޅަށް އީމާންވުން

މިންވަރުފުޅަށް އީމާންވުމޭ، ނުވަތަ ނިޔާފުޅާއި މިންވ...

ޢައްބާސީ ދައުލަތުގެ ތިންވަނަ ޒަމާން

ޢައްބާސީ ދައުލަތުގެ ތިންވަނަ ޒަމާން

ޢައްބާސީ ދައުލަތުގެ 3ވަނަ ޒަމާންކަމުގައި ބެލެވެނީ ...

އިންތިޒާރުގެ ނިމުން

އިންތިޒާރުގެ ނިމުން

ކަޅުކޮށް ބަނަކޮށް ފުސްމޫނު ދައްކައި ހިނދު އުޑާ&n...

 އިސްލާމްދީނުގެ ޢާއްމު ތަޢާރަފެއް: ﷲ އަށް އީމާންވުން

އިސްލާމްދީނުގެ ޢާއްމު ތަޢާރަފެއް: ﷲ އަށް އީމާންވުން

ޢުމުރުން ހަތަރު އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން، އަހަރެމެން...

ޝީޢީ މަޛްހަބު

ޝީޢީ މަޛްހަބު

''ޝީޢާ'' ގެ މާނައަކީ މީސްތަކުންގެ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތ...

ޢާއިލާ

ތަރުބަވީ ޘަޤާފަތް 1: ގަރުބަތުމުގެ ކުރިން!

ތަރުބަވީ ޘަޤާފަތް 1: ގަރުބަތުމުގެ ކުރިން!

ޝިފްޒާން އަޙްމަދު  |  14 ނޮވެމްބަރު 2015

އަޅުގަނޑުމެން ކުރެ މީހަކުޒަމާނީ އާ އާލަތެއް ގަނެއްޖެނަމަ، އެއާލާތް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ބަލައި ދަސްކުރަނީ އެއާލަތާއެކީ ލިބޭ ލުއި ފޮތުންނެވެ. ނުވަތަ ކެޓަލ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޚިޔާލު

ޞިއްޙަތު

ކިވީ ފުރުޓް

ކިވީ ފުރުޓް

ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު  |  13 މާރިޗު 2012

ކިވީ ފުރުޓް އަކީ ހުތް ފޮނި އަނގަޔަށް މީރު މޭވާ އެކެވެ. ކާނާގެ ބާވަތްތަކުން މުއްސަދި ހަށިގަނޑަށް އެންމެ ފައިދާހުރި 26 ބާވަތުގެ ތެރޭގައި ކިވީ ގުނާލެވެއެ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޚަބަރު

އިސްލާމީ ސިޔާސީ ފިކުރާއި ސޫރިޔާގެ އިންޤިލާބު

އިސްލާމީ ސިޔާސީ ފިކުރާއި ސޫރިޔާގެ އިންޤިލާބު

ތަރުޖަމާ: ޝިފްޒާން އަޙްމދު  |  29 ޖޫން 2012

ލިޔުއްވީ: عبد الرحمن الحاج

ސޫރިޔާގެ އިންޤިލާބަށް ފަހުގައި އިސްލާމީން ވެރިކަމަށް އައުމަކީ ވަރަށް އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމުގައި ވަރަށްގިނަ ބަޔަކަށް މިހާރ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

އަދަބާއިޘަޤާފަތް

ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ.

ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ.

އަޙްމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު  |  12 ޖުލައި 2013

ލިޔުއްވީ: ނާދިރު ޚަލީލީ

ތަރުޖަމާ: އަޙްމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު

ނިދި ނާންނަނީ ނަމަ، އޭ ކަންނެތް ފަރާނަޔާއެވެ. މި ފުރަ ދަމަށް، މި ހިމޭން ރަށަށް، މި ގުގ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޢިލްމު

ކިޔުންތެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި...!

ކިޔުންތެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި...!

ތަރުޖަމާ: ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު  |  09 ސެޕްޓެމްބަރު 2011

ކިޔާ ގަޑީގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ ކިޔުން މެދުކަނޑާލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ކިޔަމުންދާއިރުގައި ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލުތައް ނޯޓުކުރ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަން

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަން

ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލް ޙަމީދު  |  02 އޯގަސްޓު 2012

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އެހާ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައިވުމުން، ޤާޟީގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކަށް ޢަދާލަތު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ކުޑަކުދިންގެ

އެންމެ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރު

އެންމެ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރު

އުސާމް މުޙައްމަދު ސަޢީދު  |  16 އޯގަސްޓު 2011

މުސްލިމުންގެ ހަތަރުވަނަ ޚަލީފާ ޢަލީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ގެ އަރިހުގައި ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ. ކީރިތި ވަންތަ ﷲ ގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟ ޖަވ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.