އާދީއްތަ20170716

އާކުރެވުނީ: 06:25:19

  • ގިނައިންކިއުނު

  • ފަހުގެލިޔުންތައް

 

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު – ބަނޑުހިކުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު – ބަނޑުހިކުން

މިއީ ބަލިވެއިންނަ %50އިންސައްތަ އަންހެނުން ކުރާ ޝަ...

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު - ނޭފަތުން ލޭއައުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު - ނޭފަތުން ލޭއައުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ނޭފަތުން ލޭއައުމަކީ އާންމު ކަމެ...

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު - ނޭފަތުން ފެންއައުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު - ނޭފަތުން ފެންއައުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ނޭފަތުން ފެންއައުން، ނޭފަތް ބެދ...

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު - ނޭވާ ކުރުވުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު - ނޭވާ ކުރުވުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ހަށިގަނޑަށް އޮކްސިޖަން ބޭނުންވާ...

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު - ނިދިނައުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު - ނިދިނައުން

މިއީވެސް ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު...

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު - ފައިގެ ލޭނާރުތައް ފުއްޕުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު - ފައިގެ ލޭނާރުތައް ފުއްޕުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ފައިގެ ލޭނާރުތައް ފުއްޕުމަކީ ވަ...

ޢާއިލާ

ތަރުބަވީ ޘަޤާފަތް 1: ގަރުބަތުމުގެ ކުރިން!

ތަރުބަވީ ޘަޤާފަތް 1: ގަރުބަތުމުގެ ކުރިން!

ޝިފްޒާން އަޙްމަދު  |  14 ނޮވެމްބަރު 2015

އަޅުގަނޑުމެން ކުރެ މީހަކުޒަމާނީ އާ އާލަތެއް ގަނެއްޖެނަމަ، އެއާލާތް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ބަލައި ދަސްކުރަނީ އެއާލަތާއެކީ ލިބޭ ލުއި ފޮތުންނެވެ. ނުވަތަ ކެޓަލ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޚިޔާލު

ޞިއްޙަތު

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު - ބުރަކަށީގައި ރިހުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު - ބުރަކަށީގައި ރިހުން

ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު  |  14 ޑިސެމްބަރު 2015

ބުރަކަށީގައި ރިހުމަކީ ބަލިވެއިނުމަށްފަހު ވިހެއުމާއި، ދޭތެރޭ ކޮންމެ ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ. ބަލިވެއިންނަ %70 -50 އަންހެނުންނަށް ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޚަބަރު

އިސްލާމީ ސިޔާސީ ފިކުރާއި ސޫރިޔާގެ އިންޤިލާބު

އިސްލާމީ ސިޔާސީ ފިކުރާއި ސޫރިޔާގެ އިންޤިލާބު

ތަރުޖަމާ: ޝިފްޒާން އަޙްމދު  |  29 ޖޫން 2012

ލިޔުއްވީ: عبد الرحمن الحاج

ސޫރިޔާގެ އިންޤިލާބަށް ފަހުގައި އިސްލާމީން ވެރިކަމަށް އައުމަކީ ވަރަށް އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމުގައި ވަރަށްގިނަ ބަޔަކަށް މިހާރ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

އަދަބާއިޘަޤާފަތް

އުފަލާއި ހިތާމައިން މަރު!

އުފަލާއި ހިތާމައިން މަރު!

ޝިފްޒާން އަޙްމަދު  |  16 ނޮވެމްބަރު 2015

ޢައިޝާއަކީ ހިތުގެ ބަލިހުރި މީހެއްކަން  ވިސްނުމުގައި ބަހައްޓައިގެން، އޭނާގެ ފިރިމީހާ މަރުވިކަމުގެ ޚަބަރު ވީހާވެސް އޯގާތެރިގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޢިލްމު

ކިޔުންތެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި...!

ކިޔުންތެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި...!

ތަރުޖަމާ: ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު  |  09 ސެޕްޓެމްބަރު 2011

ކިޔާ ގަޑީގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ ކިޔުން މެދުކަނޑާލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ކިޔަމުންދާއިރުގައި ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލުތައް ނޯޓުކުރ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަން

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަން

ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލް ޙަމީދު  |  02 އޯގަސްޓު 2012

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އެހާ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައިވުމުން، ޤާޟީގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކަށް ޢަދާލަތު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ކުޑަކުދިންގެ

އެންމެ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރު

އެންމެ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރު

އުސާމް މުޙައްމަދު ސަޢީދު  |  16 އޯގަސްޓު 2011

މުސްލިމުންގެ ހަތަރުވަނަ ޚަލީފާ ޢަލީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ގެ އަރިހުގައި ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ. ކީރިތި ވަންތަ ﷲ ގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟ ޖަވ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.